Informació de la Seu

Titularitat i òrgans responsables de la gestió
La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Sant Martí d'Albars
L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.
Disposició de creació de la seu electrònica i del registre
- Disposició de creació de la Seu Electrònica i de creació i funcionalitat del registre electrònic
Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments 
Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Martí d'Albars que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.
 Actualment els acceptats són:
1 | El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
2 | Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
3 | Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).
 Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.
Certificats de dispositiu utilitzats
Seu Electrònica
URL: http://www.santmartidalbars.cat/seu_electronica
Emès per a: Sant Martí d'Albars
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL
Gestió Tributaria
URL: http://orgt.diba.cat/cat/Iinfocon.asp?cdclie=223&municipi=1
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)
Perfil del Contractant
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/stmartialbars
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)
Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)
URL: https://bop.diba.cat/
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA
Eines de validació de certificats i de documents amb Codi Segur de Verificació (CSV)
1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp
2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es
3. Així mateix al final d'aquest punt 3 teniu disponible l'accés per poder validar els documents i notificacions electrònics emesos per aquest ajuntament de Sant Martí d'Albars amb Codi Segur de Verificació (CSV): Accedir
 
Calendari de festius: Accedir
 
  • Comparteix a
Darrera modificació: 18-10-18  a les  15:37